HAKKIMIZDA

1997 yılında TÜRK BÖBREK VAKFI bünyesinde faaliyetine başlayan Diyaliz Merkezimiz 28+2 cihaz kapasitesiyle Tekirdağ, Kumbağ, Malkara, Hayrabolu, Yeniçiftlik, Çorlu bölgelerindeki hastalar ile yaz aylarında gelen yazlıkçı hastalara hizmet vermektedir.  Merkezimiz, kaliteye verdiği önem neticesinde KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ kurarak aktif şekilde yönetmeye başlamıştır.

Merkezimiz, 2000 yılından itibaren ISO 9001 sertifikasıyla hizmet vermiş, ardından da   T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz Setine uygun olarak kalite yönetim sistemini revize etmiştir.

Evrensel ve tıbbi değerlerden ödün  vermeden ,hasta ve çalışan odaklı, yılların vermiş olduğu deneyimle hemodiyaliz hizmeti sunmaya devam ediyoruz.
Evrensel ve tıbbi değerlerden ödün vermeden, yılların vermiş olduğu deneyimle, hasta ve çalışan odaklı hemodiyaliz hizmeti sunmaya devam ediyoruz.


KADROMUZ

image description

Ali ARDA

Koordinatör
image description

Necip ERŞEN

Sertifikalı Dahiliye Uzmanı
image description

Onur DURMAZ

Sorumlu Hekim/Mesul Müdür
image description

Esengül ŞİŞMAN

BAŞHEMŞİRE/Diyaliz Bölüm Kalite Sorumlusu
image description

Yasemin GÜVENÇ

Kalite Yönetim Direktörü
image description

Serkan KÖKTEN

Satın alma ve Depo Stok Bölüm Kalite Sorumlusu
image description

Arap HARMANKAYA

Teknik Hizmetler Bölüm Kalite Sorumlusu

KALİTE YÖNETİMİ

 • MİSYONUMUZ

  MISYONUMUZ
  Böbrek sağlığında yoğunlaşarak, sağlık hizmetleri veren, ağırlıklı olarak koruyucu hekimlik, böbrek hastalıklarının konservatif tedavisi ve replasman (diyaliz ve transplantasyon) tedavisi alanlarında çalışan, etik ve bilimsel kurallara öncelik veren,  hastaların eğitimini, toplumun bilinçlendirilmesini  ve bu alanda insan gücü yetiştirilmesini sağlayan, böbrek sağlığı politikalarının oluşmasında katkıda bulunulan, bir  sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerde bulunmak.

 • VİZYONUMUZ

  VIZYONUMUZ
  Böbrek sağlığı denildiğinde akla gelen ilk kuruluş olmak.

 • DEĞERLERİMİZ

  DEĞERLERIMIZ

  • İnsana saygı
  •  Dürüstlük
  •  Güvenilirlik
  •  Etik
  •  Kurum ve Çalışanlarını gözeten
  •  Hayırsever
  •  Vefalı
  •  Çağdaş
  •  Güleryüzlü

 • KALİTE POLİTİKAMIZ

  KALİTE POLİTKAMIZ
  Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı resmi gazetede yayınlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Vakıf İç Yönetmelikleri ile Sağlık Bakanlığı SKS(Sağlıkta Kalite Standartları) Diyaliz Seti standartlarına uygun olarak, hastalarımıza üstün kalitede hizmet vermektedir.

 • KURUMSAL AMAÇLARIMIZ

  KURUMSAL AMAÇLARIMIZ

  1. Hastalara kaliteli,nitelikli,verimli ,güvenli ,etkin hemodiyaliz hizmeti sunarak bulunduğumuz bölgede ilk tercih edilen diyaliz merkezi olma özelliğini korumak.
  2. Tedavi gören hastalarda kendi öz bakımlarını yapabilecekleri, beden ve ruh sağlıklarını saylayabilecekleri sağlıklı yaşam bilgisi düzeyi oluşturmak.
  3. -SKS Diyaliz kalite bilincini tüm çalışanlarda oluşturarak kalitemizi geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına tüm çalışanlarımızın etkin ve sürekli bir şekilde katılımını sağlamak.
  4. Hizmet ve sistem kalitesini sürekli iyileştirmek,geliştirmek ve bu amaca yönelik kaynakların teminini sağlamak, kaynak kullanımında azami özen göstererek mali sürdürülebilirliğimizi sağlamak.

 • KALITE YÖNETİM BİRİMİ

  KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
  Koordinatör: Ali ARDA
  Mesul Müdür: Dr. Onur DURMAZ
  Kalite Yönetim Direktörü: Yasemin GÜVENÇ
  Diyaliz Bölüm Kalite Sorumlusu: Esengül ŞİŞMAN
  Teknik Hizmetler Bölüm Kalite Sorumlusu: Arap HARMANKAYA
  Satınalma ve Depo Stok Bölüm Kalite Sorumlusu:Serkan KÖKTEN

 • KALITE BIRIM FAALIYETLERI

  KALITE BIRIM FAALIYETLERI

  • SKS DİYALİZ çerçevesinde yütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonu
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar
  • Öz değerlendirme
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  • Risk Yönetimine ilişkin süreçler
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar
  • SKS DİYALİZ çerçevesinde dokümanların yönetimi
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçler

 • image description
 • image description

YENİ DİYALİZE BAŞLAYAN HASTA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

·        Nüfus Cüzdanı fotokopisi

·        Hemodiyaliz raporu

·        Epikriz ( Diyaliz tedavisine başlanılan kurumdan alınan epikiriz raporu)

·        Renal USG raporu

·        Kan grubu kartı

·        Kan tetkikleri

·        HIV ve Hepatit test sonuçları (HBsAg, HBsAb,Antı-HCV)

·        Antı-HCV pozitif olan hastalarda HCVRNA sonucu

 

 

MİSAFİR OLARAK GELEN HASTALAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

·        Nüfus Cüzdanı fotokopisi

·        Hemodiyaliz raporu

·        Epikriz

·        Kan grubu kartı

·        İlgili aya ait kan tetkikleri

·        HIV ve Hepatit test sonuçları (HBsAg, HBsAb,Antı-HCV)

·        Antı-HCV pozitif olan hastalarda HCVRNA sonucu

 

YURTDIŞINDAN GELEN TÜRK VATANDAŞI HASTALAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

·        Nüfus Cüzdanı fotokopisi

·        Geldiği ülkeden alacağı Sağlık Yardım Belgesi ile SGK da Yurtdışı Provizyon Sağlık Sistemine kaydını yaptırması sonucu temin edeceği YUPASS No (özel yurtdışı sigortası olmayanlar için)

·        Özel Yurtdışı sigortalılar için sigorta şirketi tarafından verilen tedaviyi karşıladığına dair yazı

·        Epikriz

·        Kan grubu kartı

·        HIV ve Hepatit test sonuçları (HBsAg, HBsAb,Antı-HCV)

·        Antı-HCV pozitif olan hastalarda HCVRNA sonucu

 

 

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KURUMLAR

·        SGK (EMEKLİ SANDIĞI, BAĞKUR, SSK)

·        SGK ANLAŞMALI YURTDIŞI SAĞLIK SİGORTALARI

·        YURTDIŞI ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

·        BANKALAR


Çalışan için;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA /BİLGİLENDİRME FORMU


TÜRK BÖBREK VAKFI HACI HÜSEYİN TERZİ TEKİRDAĞ  DİYALİZ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Veri Sorumlusu sıfatıyla, (bundan böyle Merkez olarak olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca Çalışan tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanunun öngördüğü şartlarda 3.kişilere aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiririz. 

   1.Tanımlar: 

Açık rıza: 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Kişisel veri: 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Özel nitelikli kişisel veri: 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

KVK Kanunu: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

KVK Kurulu: 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kişisel verilerin işlenmesi: 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Veri sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi  

 

3- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Merkez tarafından işlemeye konu olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır. 

1-Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi) 

2-İletişim Bilgileriniz  (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz) 

3-Özlük (Özlük Dosyasının oluşturulması amacı ile Çalışan aday iş başvurusu, işe alım sürecinde temin edilen belgeler ve özgeçmişiniz, İşe giriş için gerekli evraklar listesinde bulunan belgelerin temini ile elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz) 

4-Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi) 

5-Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi) 

6-Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar gibi) 

7-Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf gibi) 

8-Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi) 

9-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi) 

10-Biyometrik Veri (parmak izi gibi) 

11-Diğer Bilgiler (Banka Hesap Numarası,IBAN Numaraı, Askerlik tecili,  ehliyet sureti, SRC belgesi, psikoteknik raporu, evlilik cüzdanı bilgileri, çocukların kimlik bilgileri ve okul belgeleri)  

 

Merkezin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ise Çalışanların açık rızası kapsamında işlenmektedir. Yukarıda belirtilen veriler kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler Merkez tarafından işçi-işveren ilişkisi kapsamında faaliyetlerini kanuna uygun, kanunlarda öngörülmesi, hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmek amacının yanında; 

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli işlemlerin yapılması 
 • Çalışanların için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • Özlük dosyasının oluşturulması 
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması 
 • Maaş ödemelerinin yapılması 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla; SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması 
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolünün yapılması 
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması 
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması 
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması 
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi 
 • Merkez denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 • Merkez içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi 
 • Fiziksel Mekan Güvenliği 
 • Hukuk İşlerinin takibi ve Yürütülmesi 
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

 

4-İşlenen Kişisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Merkez tarafından toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda öngörülmesi, iş sözleşmesinin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarının yanında, yukarıda belirtilen amaçlara uyumlu, Kanuna uygun olarak; 

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, 
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 
 • Vergi Dairesi 
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 
 • Adli makamlar 
 • Çalışmakta olduğumuz denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler 
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
 • Kalite Bölümü, İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği ve İşçi Sağlığının sağlanması ve gerekli işlemlerin/bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. 

 

     5-Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

 

Kişisel verileriniz Merkez tarafından sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile iş akdinizin devamı boyunca sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortam aracılığıyla elde edilmektedir. 

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi İş Kanunu, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.  

Ayrıca kişisel verilerinizi işlemimizin bir diğer hukuki sebebi ise Kanun’un 5. Maddesi a, c, ç e ve f fıkralarında da belirtildiği üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Merkezin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Merkezin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. 

 

  6- Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

c)       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e)      Kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f)       (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  Web Sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ; 

 • 100.Yıl Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:17/1 Süleymanpaşa /Tekirdağ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, 
 • Noter kanalıyla gönderebilir, 
 • İlgili formu turkbobrek@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 

Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

TÜRK BÖBREK VAKFI HACI HÜSEYİN TERZİ TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Hastalar için;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA /BİLGİLENDİRME FORMU

1-      Veri Sorumlusu Hakkında 


TÜRK BÖBREK VAKFI HACI HÜSEYİN TERZİ TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Veri Sorumlusu sıfatıyla, (bundan böyle Merkez olarak olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca  kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanunun öngördüğü şartlarda 3. kişilere aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiririz. 

 

2-       Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Merkez tarafından işlemeye konu olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır. 

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi diğer kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı Fotokopiniz 
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, 
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz. 
 • Diyaliz raporu, engelli raporu verileriniz 
 • Fotoğrafınız 
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız 
 • Merkeze geldiğinizde alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız 
 • Biyometrik veriniz ( avuç veya parmak izi gibi.) 
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, 
 • Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz. 

Belirtilmiş olan kişisel ve özel nitelikli verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. 

 • Hasta kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi, faturalandırılması 
 • Talep ve şikayetlerin takibi 
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması 
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla araştırma ve analiz yapılması 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi 
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Temini 
 • Hukuk İşlemlerinin Takibi ve Yürütülmesi 

 

3-İşlenen Kişisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Merkez tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi gereğince, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 
 • Özel Sigorta Şirketleri, bankalar 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 
 • Adli makamlar 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler 
 • Diyaliz hizmetinin yürütülmesi için hizmet alımı kapsamında iş birliği içinde olduğumuz laboratuvar, sağlık hizmeti sunan kurumlar, kuruluşlar 
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 


 4-      Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve Kanunun 6.maddesi 3.fıkrasında Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmesi sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı, görsel olarak toplanmaktadır.

 

5- Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

c)       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e)      Kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f)       (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Web Sitemizde  yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ; 

 • 100.Yıl Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:17/1 Süleymanpaşa /Tekirdağ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, 
 • Noter kanalıyla gönderebilir, 
 • İlgili formu turkbobrek@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 


Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,
TÜRK BÖBREK VAKFI HACI HÜSEYİN TERZİ TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİŞikayet ve Öneriler Bildirim Formu

Lütfen bilgi veya randevu talebiniz için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

Formunuz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.
Submit

tbvhacihuseyinterzidiyalizmerkezi.com

100. Yıl Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 17/1 Süleymanpaşa Tekirdağ

HARİTADA AÇ